informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z #Ukraina ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty.

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки3 min czytania

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. 

Dzieci/uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

Rodzic dziecka lub osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem może przekazać dyrektorowi przedszkola lub szkoły:

  • informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności,

  • dokumenty określające formy pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, jeżeli dziecko je posiada.

Informacje te będą pomocne w zapewnieniu dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy. Kształcenia i wsparcie dla dziecka organizuje dyrektor przedszkola lub szkoły, w porozumieniu z rodzicem dziecka lub osobą sprawującą bieżącą pieczę nad dzieckiem.

W polskim systemie oświaty, na podstawie orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kształceniem specjalnym są obejmowane dzieci:

  • niesłyszące,

  • słabosłyszące,

  • niewidome,

  • słabowidzące,

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Dzieci z niepełnosprawnością w stopniu głębokim są obejmowane zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawanego przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych, a o wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice.

Dyrektorzy, przyjmując dziecko ze specjalnymi potrzebami do przedszkola, szkoły lub placówki, organizują naukę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka.

Na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dzieci przybywających z Ukrainy można przeznaczyć środki otrzymane na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą być objęci również rodzice dzieci/uczniów.

W przypadku podejrzenia niepełnosprawności dziecka dyrektor przedszkola lub szkoły informuje rodziców dziecka o możliwości złożenia do zespołu orzekającego w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej pisemnego wniosku o wydanie orzeczenia, np. o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki powinien udzielić rodzicom dziecka wsparcia w złożeniu wniosku o wydanie orzeczenia.

Zespół orzekający, działający przy każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej wydaje orzeczenie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół, które mają siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

W przypadku szkół i placówek specjalnych warunkiem przyjęcia dziecka jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Część dzieci przybywających z Ukrainy posiada dokumenty, które są odpowiednikami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – Висновок  про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнклюзивно-Ресурсный Центр)/Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр). Zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych będą uwzględniać informacje zawarte w tych dokumentach. 

 

Materiały do pobrania :

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku ukraińskim

https://www.gov.pl/attachment/dec1b47e-22bd-4aed-8727-74caf3fc0f0b

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku rosyjskim

https://www.gov.pl/attachment/fdf2f243-2a2a-452d-b6ee-69132cb4156d

Wniosek o wydanie orzeczenia – wersja w języku polskim

https://www.gov.pl/attachment/a303b04b-b2c5-48e4-95df-21c93b970966

 

Mogą Państwo uzyskać też w sekretariacie naszej poradni. Telefon lub adres e-mail znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.