za życiem - logo 2

Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju  realizuje w Powiecie Biłgorajskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. poz. 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września  2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz. 1712)).

W ramach działań ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  i terapeutyczną. Do szczegółowych zadań ośrodka  należy:

  • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
  • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
  • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
  • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
  • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Z programu mogą również korzystać dzieci realizujące zajęcia wczesnego wspomagania
w innej placówce.

Rodziców zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia Ośrodka serdecznie zapraszamySzczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43 lub telefonicznie 84 6861066.

Projekt organizowany jest do 31 grudnia 2021 roku.

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.