Wewnętrzne procedury podczas stanu epidemii

Wewnętrzne procedury mające na celu zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy stacjonarnej 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju
podczas stanu epidemii

 

Ogólne zasady przyjmowania klientów w poradni

 

 1. Zgłoszenie na diagnozę, konsultację i zajęcia terapeutyczne odbywa się przez: telefon, pocztę tradycyjną lub elektroniczną, skrzynkę pocztową umieszczoną w holu budynku na parterze poradni lub osobiście w sekretariacie poradni na parterze budynku.
 2. Wizyta w poradni na badanie diagnostyczne rozpoczyna się po telefonicznym uzgodnieniu terminu z rodzicem. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik poradni przeprowadza wstępny wywiad o sytuacji zdrowotnej klienta i udziela informacji
  o miejscu i zasadach prowadzonego badania.
 3. Przyjęcie do poradni na zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym rozpoczyna się po wyrażeniu zgody przez rodzica na uczestniczenie dziecka
  w zajęciach i telefonicznym uzgodnieniu z rodzicem terminu rozpoczęcia zajęć. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik poradni przeprowadza wywiad o sytuacji zdrowotnej klienta i udziela informacji o miejscu i zasadach prowadzenia zajęć.
 4. W sytuacjach systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia rodzic ma obowiązek informowania prowadzących zajęcia o wszelkich sytuacjach zagrażających zakażeniu.
 5. W związku z ograniczeniem liczby osób przebywających w budynku poradni dziecku towarzyszy tylko jeden opiekun.
 6. Na badania diagnostyczne dziecko nie zabiera ze sobą zabawek, książeczek i innych zbędnych przedmiotów.
 7. Na zajęciach terapeutycznych dziecko zobowiązane jest posiadać własne przybory szkolne (kredki, ołówek, długopis, gumka, klej, zeszyt, itp..), o czym wcześniej zostaje poinformowany rodzic. Rodzic / opiekun dziecka zobowiązany jest do regularnej dezynfekcji przyniesionych przyborów.
 8. Klienci wchodzą do poradni wejściem głównym lub wejściem bocznym najwcześniej na 5 minut przed ustaloną godziną wizyty.
 9. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do poradni w przestrzeni wspólnej zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
  • 1 opiekun z dzieckiem
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Przed rozpoczęciem badania rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowne dokumenty, wydane przez pracownika.
 11. Przed każdą wizytą pracownik dokonuje u klienta, po wyrażeniu przez niego zgody, pomiaru temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 12. W przypadku występowania objawów infekcji pracownik poradni ma prawo odmówić przyjęcia klienta na diagnozę lub zajęcia specjalistyczne.
 13. Podczas badania oraz zajęć terapeutycznych przeprowadzanych indywidualnie
  z dzieckiem, rodzic/opiekun prawny oczekuje na korytarzu z zachowaniem zasad zawartych w punkcie 8. W przypadku trudności adaptacyjnych dziecka, rodzic może pozostać w pomieszczeniu, w którym odbywa się badanie lub zajęcia specjalistyczne.
 14. W czasie trwania zajęć specjalistycznych oraz badań rodzic/opiekun prawny i dziecko pozostają w budynku poradni.
 15. Po przeprowadzonych badaniach rodzic/ opiekun prawny zostaje poinformowany o ich wynikach.
 16. Po przeprowadzonych zajęciach specjalistycznych rodzic/ opiekun prawny otrzymuje zalecenia lub materiały do pracy z dzieckiem w domu.
 17. Zgodnie z przepisami ogólnymi pisemne wyniki badań (opinia, orzeczenie) zostają przesłane pocztą lub wydane osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 18. Interesanci, nie umówieni wcześniej będą przyjmowani w sekretariacie mieszczącym się na parterze budynku z oddzielnym wejściem.
 19. Na terenie poradni dostępne są materiały informacyjne z alarmowymi numerami telefonów do służb ratowniczych oraz do Powiatowej Stacji Epidemiologicznej
  w Biłgoraju tel. 84 686 15 22, telefon alarmowy (wyłącznie poza godzinami pracy urzędu oraz w sytuacjach kryzysowych): 695 732 451 oraz numery infolinii sanepid-u (+48 222 500 115) i NFZ (800 190 590)

 

Organizacja procesu diagnostycznego

 

 1. Diagnoza odbywa się w stałych, wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
 2. Diagnoza odbywa się w pomieszczeniu, w którym znajdują się jedynie przedmioty niezbędne do diagnozy oraz inne sprzęty, nadające się do skutecznej dezynfekcji.
 3. W trakcie diagnozy dziecko korzysta wyłącznie z przyborów i narzędzi dostępnych
  w poradni, które każdorazowo zostają poddane dezynfekcji.
 4. Osoby diagnozujące przeprowadzają badanie po dezynfekcji rąk, w jednorazowych maseczkach.
 5. W czasie przerwy, po każdym etapie diagnozy, gabinet diagnostyczny jest wietrzony.
 6. Pracownicy poradni, rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki muszą zachować bezpieczny dystans społeczny.

 

Organizacja i prowadzenie zajęć specjalistycznych

 

 1. Udział w zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym jest dobrowolny (decyzję o uczestnictwie podejmuje rodzic/opiekun prawny dziecka). Rodzic na piśmie wyraża zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach.
 2. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
 3. Zajęcia specjalistyczne odbywają się indywidualnie, bierze w nich udział terapeuta (psycholog, pedagog lub logopeda) oraz dziecko.
 4. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem pomocy nadających się do skutecznej dezynfekcji i indywidualnie przyniesionych przez dziecko przyborów szkolnych.
 5. Terapeuta prowadzi zajęcia specjalistyczne po dezynfekcji rąk, w jednorazowych maseczkach.
 6. Po każdych zajęciach specjalistycznych gabinet zostanie przewietrzony, a użyte pomoce zdezynfekowane.
 7. Pracownicy poradni, rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki muszą zachować bezpieczny dystans społeczny.
 8. Prowadzący zajęcia specjalistyczne informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości i potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Obsługa poradni prowadzi systematyczne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, krzeseł, włączników światła.
 2. W poradni zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 4. Gabinety diagnostyczne oraz terapeutyczne są wietrzone po każdym etapie diagnozy i dezynfekowane po każdym kliencie.
 5. Wszystkie narzędzia diagnostyczne i używane przybory oraz pomoce terapeutyczne podlegają dezynfekcji po każdym kliencie.
 6. Do dezynfekcji materiałów diagnostycznych oraz pomocy terapeutycznych używa się lampy UV lub odpowiednich środków dezynfekcyjnych.
 7. Wprowadza się monitoring prac porządkowych – raporty dezynfekcji pomieszczeń. Każda przeprowadzona dezynfekcja będzie odnotowywana w raporcie.
 8. Personel diagnozujący dziecko oraz prowadzący zajęcia specjalistyczne jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki lub przyłbice.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia

 

 1. Do pracy w poradni mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy, z jednoczesnym powiadomieniem właściwej, miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. Osoba przebywająca na terenie poradni, u której wystąpiły niepokojące objawy udaje się niezwłocznie do wyznaczonego do izolacji pomieszczenia (pokój nr 5 na parterze poradni) do czasu ustalenia dalszego postępowania ze służbami epidemiologicznymi.
 4. Obszar, w którym przebywała osoba zarażona, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z istniejącymi procedurami i z zastosowaniem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl).

 

Szczepan Łubiarz
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju