Zadania poradni

Poradnia jest publiczną placówka oświatową, zajmującą się:

 • diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • terapią psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
 • profilaktyką i psychoedukacją
 • doradztwem edukacyjno-zawodowym

Udziela pomocy:

 • dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom, zamieszkującym na terenie powiatu biłgorajskiego
 • uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego
 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletnich uczniów.
 • Pomoc udzielana jest bezpłatnie
 • Pracownicy poradni udzielają też wsparcia w sytuacjach kryzysowych, uczestniczą w mediacjach, udzielają porad i konsultacji, prowadzą działalność informacyjną.

W poradni działają ponadto:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Psychoruchowego
 • Punkt  Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju  realizuje w Powiecie Biłgorajskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W ramach działań ośrodka oferujemy dzieciom (od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej) i ich rodzinom kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną  i terapeutyczną.

Poradnia wydaje:

 • opinie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne po przeprowadzonych badaniach
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia ucznia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych lub indywidualnych o opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka