Procedura wydawania orzeczeń

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Niezbędna dokumentacja

 • Wnioski o wydanie orzeczenia i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą składać wyłącznie rodzice, prawni opiekunowie oraz pełnoletni uczniowie.
 • W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, wnioskodawca składa jeden wniosek.
 • Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni, do pobrania na stronie internetowej poradni [KLIKNIJ TUTAJ] lub przekazywany przez pracowników pedagogicznych prowadzących postępowanie diagnostyczne.
 • Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:
 • opinie i zaświadczenia wydane przez specjalistów,
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
 • dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego,
 • dokumentację szkolną: opinie nauczycieli, świadectwa szkolne.
 • Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, należy do wniosku dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
  Druki zaświadczeń lekarskich dostępne są w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni [KLIKNIJ TUTAJ].
 • Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia jest bezwzględnie konieczne.
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe, do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdził, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania orzeczenia.
 • Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii poprzedzone było obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia przeprowadzonymi przez pracowników poradni, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku.
 • W celu uzyskania informacji o sytuacji  dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia,  przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. O wydanie opinii przez przedszkole lub szkołę  może  również zwrócić się wnioskodawca.
 • Jeżeli wniosek został niekompletnie wypełniony i nie zawiera niezbędnych informacji lub wnioskodawca nie dołączył koniecznej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Termin Zespołu Orzekającego i współuczestnictwo

Termin posiedzenia zespołu orzekającego ustala dyrektor poradni. Wnioskodawca jest zawiadamiany o terminie  posiedzenia zespołu. Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.  Na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz  na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą wnioskodawcy w posiedzeniu zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym nauczyciele lub specjaliści z przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko/uczeń.

 

Wydawanie orzeczeń

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poradnia wydaje w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia wskazanej dokumentacji.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia czy też złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie lub opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia dokumentacji. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania poradnia wydaje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji wskazanej przez przewodniczącego zespołu.

Orzeczenie/opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju  przekazywana jest wnioskodawcy  w poradni, za pokwitowaniem  lub na adres wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie poradni.

Orzeczenie/opinia przekazywana jest w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważniona przez niego osobę. 

Odwołanie od orzeczenia

Wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie od opinii/orzeczenia do kuratora oświaty za pośrednictwem  zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od jego doręczenia.