Procedura wydawania opinii

 • Po zakończeniu procesu diagnozy rodzic/ prawny opiekun lub pełnoletni uczeń może wnioskować na piśmie o wydanie opinii. Druki wniosków o wydanie opinii udostępniane są przez pracowników pedagogicznych lub w sekretariacie poradni.
 • Opinie wydawane są przez poradnię w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii. W uzasadnionych przypadkach, za które uznaje się: czynniki losowe (takie jak choroba pracownika), konieczność poszerzenia diagnozy specjalistycznej czy przyczyny organizacyjne, opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Wnioskodawca może uzasadnić wniosek dołączając do niego stosowną dokumentację, a w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich. W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki czy też pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • W przypadku, gdy niezbędne jest uzyskanie informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka lub pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informując o tym fakcie wnioskodawcę.
 • Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, rodzic przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletnie uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia.
  Jeśli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego niemożliwe jest wydanie opinii w wyżej wymienionych terminach, wydaje się ją w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia zaświadczenia.
 • Na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia poradnia wydaje również informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. Informację wydaje się w razie konieczności przedłożenia wyników badań przeprowadzonych w poradni innym specjalistom, lekarzom, zespołowi ds.  orzekania o niepełnosprawności, przed sądem oraz innym osobom lub instytucjom wskazanym przez wnioskodawcę.
 • Opinię i/ lub informację o wynikach diagnozy wnioskodawca otrzymuje w jednym egzemplarzu. Dokument wydaje się w sekretariacie poradni. Na wniosek wnioskodawcy opinia (informacja o wynikach diagnozy) może być przesłana listem zwykłym na adres wskazany we wniosku.
 • Zgodnie z pisemnym wskazaniem wnioskodawcy, poradnia może przekazać kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń/ dziecko.

Procedura wydawania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się

 • Opinię w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się poradnia wydaje uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
 • Istnieje również możliwość wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się na etapie nauki w szkole ponadpodstawowej, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia, nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia.
 • Wniosek, o którym mowa powyżej, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Rada pedagogiczna szkoły wyraża na piśmie swoją opinię w sprawie zasadności wykonania badań psychologiczno-pedagogicznych w poradni.
 • Dyrektor szkoły przekazuje wniosek do poradni wraz z uzasadnieniem konieczności przeprowadzenia badania psychologiczno-pedagogicznego w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się oraz opinią rady pedagogicznej.
 • Dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia o przekazaniu do poradni wniosku o przeprowadzenie badań diagnostycznych w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się.

Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się ważna jest przez cały okres nauki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Stanowi podstawę do dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz warunków przeprowadzania sprawdzianu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.