Zajęcia terapeutyczne

W zakresie terapii proponujemy:

 1. Terapię pedagogiczną:
 • terapię dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu,
 • grupowe zajęcia dla uczniów wspierające naukę czytania i pisania,
 • terapię uczniów z grupy ryzyka dysleksji, dyslektycznych, z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu,
 • terapię ogólnorozwojową dzieci i uczniów z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, 
 • terapię ogólnorozwojową z terapią ręki.
 1. Terapię logopedyczną:
 • wczesną stymulację dzieci z obciążeniem okołoporodowym,
 • indywidualną terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy oraz kompetencji językowych i komunikacyjnych,
 • terapię dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu słuchu,
 1. Terapię psychologiczną:
 • terapię psychologiczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i kryzysami rozwojowymi.
 • konsultacje terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w związku ze zgłaszanymi problemami,
 • interwencje kryzysowe i mediacje,
 • terapię ogólnorozwojową dzieci i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera.
 • terapię rodzin i mediacje rodzinne.
 1. Terapię Integracji Sensorycznej.
 2. Neuroterapie:
 • terapię metodą EEG Biofeedback,
 • terapię centralnego przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow.
 1. Trening umiejętności społecznych (TUS).
 2. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym:
 • Indywidualne i grupowe zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się „Akademia Umysłu”,
 • Zajęcia grupowe dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej wspierające naukę czytania i pisania z elementami gimnastyki mózgu,
 • Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej wspierające naukę czytania i pisania z elementami gimnastyki mózgu.

Kwalifikacja do zajęć terapeutycznych  prowadzona jest przez specjalistów – należy złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do poradni (druk do pobrania).