Diagnozowanie dzieci i uczniów

W zakresie diagnozy proponujemy badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne w następujących obszarach:

 1. Diagnozowanie i opiniowanie w zakresie:
 • trudności w nauce,
 • oceny możliwości intelektualnych,
 • problemów wychowawczych,
 • wad, zaburzeń mowy oraz kompetencji językowych i komunikacyjnych,
 • problemów emocjonalnych, w tym spowodowanych sytuacją kryzysową,
 • gotowości szkolnej,
 • zaburzeń i opóźnień rozwojowych, w tym ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • zaburzeń zachowania,
 • oceny globalnego rozwoju, z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej,  prowadzonej
  w ścisłej współpracy ze szkołami i przedszkolami, a także placówkami systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej,
 • ocena poziomu funkcjonowania dzieci obcojęzycznych, zwłaszcza przybywających z zagranicy,
 • określania optymalnych form pomocy uczniom pobierającym dotychczas naukę w szkołach, funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 • określania optymalnych form pomocy, wsparcia rozwojowego, korekcji, rehabilitacji, stosunku do obowiązku szkolnego, form kształcenia, niezbędnych do nauki warunków oraz sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 • zezwolenia na zatrudnienie ucznia, który nie ukończył 15 roku życia w celu przyuczenia do wykonywania pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 1. Diagnozowanie, orzekanie / opiniowanie o potrzebie:
 • kształcenia specjalnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • indywidualnego nauczania,
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 1. Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia.
 2. Przesiewowe badania słuchu na Platformie Badań Zmysłów.
 3. Przesiewowe badania mowy na terenie przedszkoli i szkół.
 4. Przesiewowe badania lateralizacji dzieci przedszkolnych na terenie przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych.
 5. Diagnozowanie wyższych funkcji słuchowych na platformie diagnostyczno-terapeutycznej  Neuroflow ATS.
 6. Diagnoza EEG Biofeedback.
 7. Diagnoza funkcjonalna małego dziecka.
 8. Diagnoza funkcjonalna rozwoju sfery emocjonalno-społecznej.
 9. Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej.
 10. Diagnoza stylu uczenia się (wzrokowiec, słuchowiec, kinestetyk, czuciowiec).

 

Diagnoza odbywa się na wniosek rodzica / pełnoletniego ucznia złożony w poradni
(druk do pobrania)