Psycholodzy

mgr Blicharz Monika – psycholog
Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, oceną dojrzałości szkolnej, prowadzi zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia psychostymulacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

mgr Główczyńska Małgorzata – psycholog, terapeuta rodzinny
Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów z trudnościami dydaktyczno – emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową, prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i terapię psychologiczną rodzin, prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi z zaburzeniami zachowania (ART.), udziela pomocy szkołom w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w zespołach klasowych.

mgr Ludwig Edyta – psycholog, terapeuta rodzinny
Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze, prowadzi psychologiczne interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych, terapie indywidualne, rodzinne i grupowe, realizuje zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz zajęcia z zespołami klasowymi na terenie szkół i placówek.

mgr Rudy Kornelia – psycholog
Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz oceną dojrzałości szkolnej. Prowadzi terapię indywidualną, ogólnorozwojową dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

mgr Szczerba Monika – psycholog
Zajmuje się diagnozą i poradnictwem  w zakresie trudności w nauce ( w tym dyskalkulii i dysleksji) oraz współwystępującymi z nimi  zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością psychoruchową (w tym ADHD), trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych; ponadto  w ramach warsztatów z klasami oraz zajęć indywidualnych uczy nowoczesnych technik zapamiętywania, tzw.mnemotechnik;  kwalifikuje uczniów zdolnych do indywidualnego programu lub toku nauki.

mgr Szwed Magdalena – psycholog
Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, kwalifikowaniem uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia specjalnego, prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi z ADHD oraz z dziećmi z ADD, prowadzi terapię metodą EEG-Biofeedback, zajmuje się indywidualnym i grupowym doradztwem edukacyjno-zawodowym prowadząc badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych, zajęcia z młodzieżą przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły oraz spotkania z rodzicami.

mgr Żółw Aneta – psycholog
Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oceną dojrzałości szkolnej, kwalifikowaniem dzieci i uczniów do kształcenia specjalnego oraz oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych. Prowadzi zajęcia zespołowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapię indywidualną dla dzieci z różnorodnymi nieprawidłowościami rozwojowymi.

mgr Monika Kukiełka – psycholog