Pedagodzy

mgr Szczepan Łubiarz – Dyrektor Poradni
pedagog, doradca zawodowy
Zajmuje się doradztwem edukacyjno-zawodowym, prowadzi zajęcia grupowe z młodzieżą przygotowujące do wyboru kierunku dalszego kształcenia i świadomego planowania kariery zawodowej, prowadzi indywidualne badania predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, udziela informacji edukacyjnej i zawodowej. Zajmuje się diagnozą specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu, kwalifikowaniem uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia specjalnego.

mgr Gircza Bożena Jolanta – pedagog
Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oceną dojrzałości szkolnej. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi o rozległych i złożonych dysfunkcjach rozwojowych, zajęcia zespołowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

mgr Kołodziej Alicja – pedagog
Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami dydaktycznymi w nauce, prowadzi zajęcia dydaktyczno-terapeutycznych dla dzieci ze złożonymi i rozległymi deficytami rozwojowymi. Zajmuje się pracą z uczniem zdolnym, propaguje nowoczesne techniki uczenia się i zapamiętywania, kwalifikuje uczniów zdolnych do indywidualnego toku lub programu nauki, prowadzi zajęcia stymulujące aktywność twórczą dzieci.

mgr Mateja Barbara – pedagog
Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce, kwalifikowaniem dzieci do kształcenia specjalnego oraz oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych, terapią pedagogiczną z wykorzystaniem różnorodnych metod (kinezjologia edukacyjna, metoda Dobrego Startu i inne). Prowadzi zespołowe zajęcia stymulacyjne dla dzieci z wadą słuchu, terapię metodą EEG-Biofeedback, zajęcia z dziećmi z dysleksją.

mgr Miazga Marta – pedagog
Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami dydaktycznymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapią pedagogiczną, psychoprofilaktyką. Udziela pomocy szkołom i placówkom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z młodzieżą, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców.

mgr Magdalena Burdzań-Harasim – pedagog

mgr Anna Bielak – pedagog

Archiwum – Pedagog

mgr Bielak Alicja – pedagog
Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami dydaktycznymi i w zakresie dojrzałości szkolnej, prowadzi pracę reedukacyjną z dziećmi ze złożonymi deficytami rozwojowymi oraz z dziećmi dyslektycznymi.