Wydawanie orzeczeń

Na terenie poradni organizowane są i działają Zespoły Orzekające, które decydują o przyznawaniu orzeczeń. Zespół powołuje Dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład Zespołu Orzekającego wchodzą: dyrektor poradni, psycholog, pedagog, lekarz oraz inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny. W następstwie decyzji podejmowanych przez Zespoły Orzekające poradnia wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
  •  z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • niesłyszących i słabosłyszących,
  • niewidzących i słabowidzących,
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.    
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 Zespoły działające w poradni orzekają na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub pełnoletniego ucznia. Procedura dotycząca wydawania przez poradnię orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju znajduje się  [KLIKNIJ TUTAJ].