Wydawanie opinii

Po zakończeniu procesu diagnostycznego, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, poradnia wystawia opinie. Opinie wydawane są w różnych sprawach dotyczących kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży, między innymi w sprawie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, 
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce,
 • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • informacja o wynikach badań.

Opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dokumentem odnoszącym się do problemu dziecka lub ucznia, który został zgłoszony we wniosku. Opracowywana jest po przeprowadzonym badaniu przez specjalistów stawiających diagnozę – psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego. W opinii określone zostają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub pełnoletniego ucznia, a także opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do rozpoznanego problemu. Opinia zawiera stanowisko w sprawie, której dotyczy oraz jego uzasadnienie. Zawarte w niej zostają ponadto wskazówki dla rodziców oraz nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem lub pełnoletnim uczniem. Opinia uwzględnia również wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien wprowadzić celem rozwiązania zgłaszanego problemu.