ORZECZNICTWO

Orzeczenia poradni są decyzjami administracyjnymi dotyczącymi procesu edukacji z zastosowaniem specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia, niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne uzasadniają taką potrzebę.

Orzeczenia poradni zobowiązują odpowiednie organy (dyrektora szkoły lub starostę) do ich realizacji w zakresie którego dotyczą.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju działa Zespół Orzekający na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespół Orzekający wydaje:

  1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.
  2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
  3. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
  4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zasady wydawania orzeczeń

  1. Postępowanie orzekające rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka
  2. Wnioskodawca dołącza uzasadniającą wniosek dokumentację (wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych, zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka)
  3. Postępowanie orzekające trwa miesiąc – w tym czasie wykonywane są badania diagnostyczne oraz pozyskiwane dodatkowe informacje np. opinie ze szkoły
  4. Orzeczenie wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia podjęcia decyzji.