ORZECZNICTWO

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ I OPINII
O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W BIŁGORAJ

I.  PODSTAWA PRAWNA

 1. Art 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743 )


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju wydaje następujące orzeczenia i opinie:
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

– z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),

– niesłyszących i słabosłyszących,

– niewidzących i słabowidzących,

– z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,

– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
 • orzeczenia o braku potrzeby kształcenia specjalnego, braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, braku potrzeby nauczania indywidualnego, braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

III. SKŁADANIE WNIOSKÓW – POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI 

 1. Wnioski mogą składać wyłącznie rodzice, prawni opiekunowie, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia również pełnoletni uczniowie, zwani dalej wnioskodawcami.
 2. Wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi formalne określone w § 6 ust. 1 i w § 6 ust. Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1743 ).
 3. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia i opinii, wnioskodawca składa jeden wniosek.
 4. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek,  w szczególności opinie wydane przez specjalistów, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentacje medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii poprzedzone było obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia przeprowadzonymi przez pracowników poradni, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku.
 5. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 6. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
 7. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie  zawodowe, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w pkt 4 – 6, stwierdził, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania orzeczenia.
 8. Druki zaświadczeń lekarskich dostępne są w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni http://www.ppp.lbl.pl/
 9. Jeżeli wniosek nie zawiera danych o których mowa w pkt. 2 lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku niezbędnej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 10. W celu uzyskania informacji o sytuacji  dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia,  przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. O wydanie opinii przez przedszkole, szkołę  może  również zwrócić się wnioskodawca.
 11. O terminie  posiedzenia zespołu wnioskodawca zawiadamiany jest w formie pisemnej. Rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.  Na wniosek lub  za  zgodą rodzica oraz  na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica w posiedzeniu zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby wymienione w § 4 ust. 4 rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach    psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
 12. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych  oraz opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii lub od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia dokumentacji o której mowa w pkt. 9.
 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub ucznia  lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie lub opinia mogą być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia uzupełnienia wniosku  lub przedstawienia dokumentacji o której mowa w pkt. 9.
 14. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji zgodnie z pkt. 9.
 15. Orzeczenie/opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju  przekazuje się wnioskodawcy  w poradni, za pokwitowaniem  lub na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia/opinii (daty posiedzenia Zespołu Orzekającego).
 16. Orzeczenie/opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważniona przez niego osobę.
 17. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo odwołania się od opinii/orzeczenia do Kuratora Oświaty za pośrednictwem  zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od jego doręczenia.