OPINIOWANIE

Opinia poradni jest wyrażonym na piśmie stanowiskiem w sprawach dotyczących edukacji, sformułowanym na podstawie badań diagnostycznych, uwzględnianym przy podejmowaniu decyzji w procesie nauczania. Opinia poradni zawiera specjalistyczną diagnozę oraz wskazania do pracy z dzieckiem lub uczniem.

Zasady opiniowania:

  1. Opinie poradni sporządzane są na podstawie aktualnych, kompleksowych badań diagnostycznych.
  2. Na badania do poradni dzieci zgłaszane są wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych (pełnoletni uczniowie zgłaszają się samodzielnie).
  3. Rodzice lub pełnoletni uczniowie są jedynymi dysponentami uzyskiwanych po badaniach informacji i dokumentów.
  4. Opinie poradni wydawane są na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.