Dla przedszkoli i szkół

Propozycje warsztatów, zajęć i prelekcji prowadzonych w przedszkolach i szkołach 
(dla uczniów, rodziców i nauczycieli)
w roku szkolnym 2022/2023

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć i spotkań przez pracowników poradni w przedszkolach i szkołach można składać w formie pisemnej (druk do pobrania) osobiście w sekretariacie poradni, za pośrednictwem poczty (ul. T. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj) lub poczty elektronicznej (pppbil@poczta.fm).

BADANIA PRZESIEWOWE W PRZEDSZKOLACH

Sondaże logopedyczne i pedagogiczne przeprowadzane na terenie przedszkoli – wstępna ocena stanu rozwoju mowy i komunikacji oraz ustalenie dominacji stronnej.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW prowadzone w formie warsztatów

Zajęcia dla uczniów klas I – III

 1. Temat: „Klucz do przyjaźni” – 1 lub 2 x 45 min.
  Cel: Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji, w tym identyfikowania i wyrażania własnych potrzeb, odnajdywania się w grupie, krytycznego i twórczego myślenia. Budowanie postaw sprzyjających tworzeniu prawidłowych relacji z rówieśnikami.
 1. Temat: „Napełnij swój plecak radością” – 1 lub 2 x 45 min.
  Cel: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym prezentowania własnego punktu widzenia; identyfikowania, nazywania i opisywania własnych emocji; radzenia sobie ze stresem i agresją; refleksyjnego myślenia o sobie. Rozwijanie empatii i dostrzegania potrzeb innych.
 1. Temat: „Inny nie gorszy-czym jest tolerancja? Jak być tolerancyjnym?” – 1 lub 2 x 45 min.
  Cel: Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.
 1. Temat: „Bądź kumplem, nie dokuczaj” – 2 x 45 min.
  Cel: szukanie odpowiedzi na pytania: Czym jest dokuczanie i jak sobie z nim radzić? (temat związany z zachowaniami agresywnymi w zespole klasowym)
 1. Temat: „Ja w sieci” – 1 x 45 minut
  Cel: uświadomienie dzieciom zagrożeń czyhających w świecie wirtualnym, promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu.
 1. Temat: „Trudne uczucia – jak sobie z nimi radzić?” – 2x 45 min.
  Cel: edukacja emocjonalna – rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie emocji, uświadomienie dzieciom, że wszystkie emocje są ważne, potrzebne,
 1. Temat: „Świat w sieci i poza nią” – 1×45 minut
  Cel: nauka rozróżniania zjawisk pochodzących ze świata fikcji i świata doświadczanego bezpośrednio, uświadomienie dzieciom, że świat fikcji kreowany jest przez ludzi dzięki ich wyobraźni i kreatywności.

 

Zajęcia dla uczniów klas IV – VIII

 1. Temat: Poznajmy się lepiej” zajęcia integracyjne i reintegracyjne dla dzieci – 2 x 45 minut
  Cel: Integracja grupy, budowanie atmosfery współpracy w zespole.

 1. Temat: „Inny nie gorszy-czym jest tolerancja? Jak być tolerancyjnym?” – 1 lub 2 x 45 min.
  Cel: Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

 1. Temat: „Jak być dobrym zespołem klasowym” – 2 x 45 min.
  Cel: Integracja grupy, tworzenie więzi, miłej atmosfery w klasie, wypracowanie zasad współżycia w klasie.

 1. Temat: „Nasza klasa – analiza relacji wewnątrzgrupowych, szukanie sposobów poprawy trudnych, wzajemnych relacji”. 2 x 45 min
  Cel: Analiza mocnych i słabych cech zespołu klasowego, szukanie sposobów poprawy sytuacji w klasie.

 1. Temat: „Jak oswoić stres?” – 2 x 45 min.
  Cel: Rozpoznawanie sytuacji wywołujących stres, objawów stresu, przyczyn i skutków, rozwijanie wiedzy temat konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.

 1. Temat: „Złość- trudne i potrzebne uczucie. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami” – 2 x 45 min.
  Cel: pomoc w rozpoznawaniu i nazywaniu trudnych emocji. Radzenie sobie z trudnymi uczuciami – refleksje nad przeżywanymi sytuacjami, szukanie dróg wyjścia z trudnych sytuacji.

 1. Temat: „Po co ta agresja”- 2 x 45 minut
  Cel: Kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji.

 1. Temat: „Bądź kumplem, nie dokuczaj – 2 x 45 min.
  Cel: analiza przyczyn, objawów, skutków zachowań agresywnych, uczenie się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z agresją.

 1. Temat: „ Agresja i przemoc – jak sobie z nią radzić?- 2 x 45 minut
  Cel: analiza przyczyn, objawów, skutków zachowań agresywnych, uczenie się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z agresją.

 1. Temat : „Co to jest asertywność?- 2 x 45
  Cele: rozpoznawanie zachowań asertywnych, ćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.

 1. Temat: „Wobec presji – jak radzimy sobie w sytuacji namowy do podejmowania zachowań ryzykownych?- 2 x 45
  Cel: ćwiczenia asertywnej odmowy w sytuacji nacisku grupy

 1. Temat: „ Sposoby rozwiązywania konfliktów – sztuka kompromisu”- 2 x 45 min.
  Cel – uczenie się konstruktywnych sposobów porozumiewania się i rozwiazywania konfliktów”

 1. Temat: „Atrakcyjny dla siebie i innych” – ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości – 2 x 45 min.
  Cel : kształtowanie adekwatnej samooceny.

 1. Temat: „Trudne uczucia i ich wyrażanie”- 2 x 45 min.
  Cel: rozpoznawanie i nazywanie uczuć przeżywanych w różnych sytuacjach, sposoby radzenia sobie z trudnymi uczuciami, uświadomienie sobie zdrowych (konstruktywnych) sposobów wpływania na swój nastrój w trudnych sytuacjach.

 1. Temat: „Za dużo mnie w sieci”- 2 x 45 min.
  Cel: nauka rozpoznawania symptomów uzależnienia, refleksja nad własnym sposobem korzystania z komputera (gier, portali społecznościowych) i co można z robić w sytuacji nadużywania korzystania z dóbr techniki.

 1. Temat: „Cyberprzemoc też boli” 2 x 45 min.
  Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat agresji z wykorzystaniem komputera, telefonu (rodzajów zachowań przemocowych w sieci, konsekwencji przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy, konsekwencji przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy, jak się zachowywać, żeby zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą cyberprzemocy).

 1. Temat: „Co mogę powiedzieć o sobie innym”- 1 x 45 min.
  Cel: nauka bezpiecznego przedstawiania się w sieci, uświadomienie uczniom tego , że obcym nie udziela się wszystkich informacji na swój temat, przedstawienie ewentualnych konsekwencji ujawnienia prywatnych informacji osobom obcym

 1. Temat: „Jestem sieciopozytywny” – 1 x 45 min.
  Cel: Kształtowanie u uczniów świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, limitując czas im poświęcany. Kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za pisane i wypowiadane słowa oraz manifestowane reakcje.

 1. Temat: „Po co ten alkohol” zajęcia dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych 2×45 minut
  Cel: zwiększenie wiedzy na temat pośrednich i bezpośrednich skutków picia alkoholu, rozwinięcie umiejętności konstruktywnego zaspokajania potrzeb, refleksja na temat motywacji picia alkoholu.

 1. Temat: „Moje życie, mój wybór” – 1 x 45 min.
  Cel: Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z negatywnym wpływem społecznym (w tym profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków).

 1. Temat: „Co to znaczy uzależnienie – jak sobie z nim radzić?” – 2 x 45 min.
  Cel: poznanie mechanizmów uzależnienia oraz sposobów radzenia sobie z problemem uzależnień

 1. Temat: „Jak się uczyć skutecznie”,

 2. Temat: „Jak się przygotować do egzaminu”,

 3. Temat: „Jak lepiej zapamiętywać – wybrane mnemotechniki”,

 4. Temat: „Wzrokowiec czy słuchowiec – mój styl uczenia się”,

 5. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych ukierunkowane na poznanie świata zawodów.

 6. Zajęcia dla uczniów klas VIII ukierunkowane na poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych w ramach przygotowania do wyboru kierunku kształcenia i szkoły.


Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 1. „Zachowania ryzykowne a podejmowanie decyzji” (zajęcia dla uczniów klas I i II szkół  ponadpodstawowych) 2 x 45 minut
  Cel: rozwiniecie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji, uświadomienie mechanizmów podejmowania zachowań ryzykownych w tym korzystania z używek, dopalaczy i picia alkoholu.
 1. Temat „NIE dopalam się” 2 x 45 min
  CELE: Przybliżenie uczestnikom zajęć teoretycznej wiedzy dotyczącej dopalaczy oraz skutków ich działania na organizm człowieka. Zapoznanie uczestników z przejściowymi i trwałymi skutkami zażywania dopalaczy. Nauka podejmowania samodzielnych decyzji w sprawie używek i odmawiania w sytuacjach nacisku.
 2. Temat „ Zaakceptuj siebie czyli o problemach współczesnej młodzieży” 2 x 45 min
  CELE: rozwijanie samoświadomości, zwiększenie u młodzieży poczucia własnej wartości, świadomości jak ważna w życiu nastolatka jest akceptacja samego siebie i własnego wyglądu, budowanie dojrzałych postaw społecznych.
 3. „Jak się uczyć skutecznie”,
 4. „Jak się przygotować do egzaminu”,
 5. „Jak lepiej zapamiętywać – wybrane mnemotechniki”,
 6. „Wzrokowiec czy słuchowiec – mój styl uczenia się”,
 7. „Warsztaty rozwijające myślenie kreatywne”
 8. „Poznaj zawód psychologa” – zajęcia dla uczniów liceum, mające na celu poznanie specyfiki pracy i wymagań psychofizycznych zawodu, z próbą określenia własnych predyspozycji w tym kierunku kształcenia.
 9. Zajęcia dla uczniów liceum poświęcone poznaniu i ocenie samego siebie, rozpoznawaniu własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz możliwości wykorzystywania ich w różnych środowiskach pracy, jak też pogłębianiu wiedzy o rynku pracy.
 10. Zajęcia dla uczniów szkół zawodowych, które mają na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i świadomego kierowania swoją karierą.

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 

Tematyka szkoleń

 

 1. Relacje rodzic-nauczyciel-uczeń.
 2. Bezpośrednia pomoc uczniowi – korzystanie z dokumentów wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i ich interpretacja w świetle przepisów prawa oświatowego.
 3. Mutyzm wybiórczy czyli dzieci czasami milczą.
 4. „Słuchając zranionego ciała – samookaleczanie u dzieci i nastolatków”. Praca z dzieckiem samookaleczającym się  (zasady nawiązywania kontaktu, dawanie rozumienia, wsparcia, nawiązywanie współpracy, metody pracy możliwe do wykorzystania  na terenie szkoły), rozmowa z rodzicem dziecka samookaleczającego się.”
 5. Nadpobudliwość psychoruchowa w domu i w szkole – sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
 6. Uczeń trudny – sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych.
 7. Indywidualne nauczanie, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, a realizacja wybranych zajęć indywidualnie z uczniem objętym kształceniem specjalnym – potrzeby uczniów, zasady organizacji, współpraca szkoły i poradni. 
 8. Wspieranie myślenia kreatywnego u uczniów.

 

 PRELEKCJE DLA RODZICÓW / NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW

 

Tematyka prelekcji

 1. Rola rodziców w procesie wychowania.

 2. Wpływ stylów wychowania na zachowanie i rozwój dzieci.

 3. Elementarne zasady mądrego wychowania – czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka.

 4. Czy granice są potrzebne w wychowaniu? Jak być skutecznym rodzicem

 5. Jak budować autorytet rodzica w oczach własnego dziecka?

 6. Pięć języków miłości w budowaniu udanych relacji z dzieckiem.

 7. Mądra miłość” – stawianie granic w wychowaniu i nauka samodzielności u dzieci przedszkolnych.

 8. Rozwój emocjonalny dziecka przedszkolnego – wsparcie i pomoc rodziców w rozwoju sfery emocji małego dziecka.

 9. Zachowania agresywne u dzieci – dlaczego występują i co z nimi zrobić?

 10. Dzieci nadpobudliwe w domu i w szkole – przyczyny nadpobudliwości i sposoby radzenia sobie z nią.

 11. Zdrowie psychiczne dzieci czyli jak pracować nad rozwojem zdrowia dziecka?

 12. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.

 13. Jak wzmacniać samoocenę dziecka?

 14. Deficyty rozwojowe i ich wpływ na proces edukacyjny w różnych grupach wiekowych.

 15. Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysortografia, dysgrafia.

 16. Dojrzałość szkolna – jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole?

 17. Jak wspierać motywację dzieci do nauki?

 18. Adaptacja ucznia w nowej szkole.

 19. Nauka – problem rodzica czy dziecka?

 20. Jak rozbudzić w dziecku zainteresowanie książką ( czytaniem)?

 21. Twoje dziecko może uczyć się skutecznie. Co każdy rodzic wiedzieć powinien.

 22. Wsparcie uczniów przyjeżdzających z zagranicy.

 23. Jak wspierać dziecko w procesie wyboru szkoły i zawodu? – rola rodziny.

 24. Zawody przyszłości i zawody „wirusoodporne” – co może robić moje dziecko?

 25. Czym jest cyberprzemoc? Jak na nią reagować?

 26. Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami?

 27. Dopalacze – przyczyny i skutki zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży.

 28. Moje dziecko w sieci – czyli jak zapobiegać uzależnieniu od Internetu przez dzieci i młodzież.

 29. Dziecko w świecie mediów – zagrożenia, sposoby reagowania na problem.

 30. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, czyli psycholog, pedagog, logopeda i doradca zawodowy – kto i jak może pomóc mojemu dziecku?

 

 UDZIAŁ W SPOTKANIACH ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH

 

Pomoc nauczycielom w rozwiazywaniu pojawiających się trudności wychowawczych, sytuacjach trudnych, pomoc w opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).