Dla przedszkoli i szkół

Propozycje warsztatów, zajęć i prelekcji prowadzonych w przedszkolach i szkołach
(dla uczniów, rodziców i nauczycieli)
w roku szkolnym 2023/2024

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć i spotkań przez pracowników poradni
w przedszkolach i szkołach można składać w formie pisemnej (druk do pobrania), osobiście
w sekretariacie poradni, za pośrednictwem poczty (ul. T. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj) lub poczty elektronicznej (pppbil@poczta.fm).

BADANIA PRZESIEWOWE W PRZEDSZKOLACH
Sondaże logopedyczne i pedagogiczne przeprowadzane na terenie przedszkoli – wstępna ocena stanu rozwoju mowy i komunikacji oraz ustalenie dominacji stronnej.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW prowadzone w formie warsztatów

Zajęcia dla uczniów klas I – III

 1. Temat: „Klucz do przyjaźni” – 1 x 45 min.
  Cel: Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji, w tym identyfikowania
  i wyrażania własnych potrzeb, odnajdywania się w grupie, krytycznego i twórczego myślenia. Budowanie postaw sprzyjających tworzeniu prawidłowych relacji
  z rówieśnikami.
 2. Temat: „Napełnij swój plecak radością” – 1 x 45 min.
  Cel: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w tym prezentowania własnego punktu widzenia; identyfikowania, nazywania i opisywania własnych emocji; radzenia sobie ze stresem i agresją; refleksyjnego myślenia o sobie. Rozwijanie empatii
  i dostrzegania potrzeb innych.
 3. Temat: „Inny nie gorszy-czym jest tolerancja? Jak być tolerancyjnym?” – 1 lub 2 x 45 min.
  Cel: Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.
 4. Temat: „Bądź kumplem, nie dokuczaj” – 1 x 45 min.
  Cel: szukanie odpowiedzi na pytania: Czym jest dokuczanie i jak sobie z nim radzić? (temat związany z zachowaniami agresywnymi w zespole klasowym)
 5. Temat: „Ja w sieci” – 1 x 45 minut
  Cel: uświadomienie dzieciom zagrożeń czyhających w świecie wirtualnym, promocja bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu.
 6. Temat: „Trudne uczucia – jak sobie z nimi radzić?” – 2 x 45 min.
  Cel: edukacja emocjonalna – rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie emocji, uświadomienie dzieciom, że wszystkie emocje są ważne, potrzebne,
 7. Temat: „Świat w sieci i poza nią” – 1×45 minut
  Cel: nauka rozróżniania zjawisk pochodzących ze świata fikcji i świata doświadczanego bezpośrednio, uświadomienie dzieciom, że świat fikcji kreowany jest przez ludzi dzięki ich wyobraźni i kreatywności.

Zajęcia dla uczniów klas IV – VIII

 1. Temat: „Poznajmy się lepiej” zajęcia integracyjne i reintegracyjne dla dzieci – 2 x 45 min.
  Cel: Integracja grupy, budowanie atmosfery współpracy w zespole.
 2. Temat: „Inny nie gorszy-czym jest tolerancja? Jak być tolerancyjnym?” – 1 lub 2 x 45 min.
  Cel: Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.
 3. Temat: „Jak być dobrym zespołem klasowym” – 2 x 45 min.
  Cel: Integracja grupy, tworzenie więzi, miłej atmosfery w klasie, wypracowanie zasad współżycia w klasie.
 4. Temat: „Nasza klasa – jak stworzyć zgrany zespół?” – 2 x 45 min.
  Cel: Analiza mocnych i słabych cech zespołu klasowego, szukanie sposobów poprawy sytuacji w klasie.
 5. Temat: „Jak oswoić stres?” – 2 x 45 min.
  Cel: Rozpoznawanie sytuacji wywołujących stres, objawów stresu, przyczyn i skutków, rozwijanie wiedzy temat konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.
 6. Temat: „Trudne i potrzebne uczucia. Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami” – 2 x 45 min.
  Cel: pomoc w rozpoznawaniu i nazywaniu trudnych emocji. Radzenie sobie z trudnymi uczuciami – refleksje nad przeżywanymi sytuacjami, szukanie dróg wyjścia z trudnych sytuacji.
 7. Temat: „Bądź kumplem, nie dokuczaj” – 2 x 45 min.
  Cel: analiza przyczyn, objawów, skutków zachowań agresywnych, uczenie się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z agresją.
 8. Temat: „ Agresja i przemoc – jak sobie z nią radzić? – 2 x 45 min.
  Cel: analiza przyczyn, objawów, skutków zachowań agresywnych, uczenie się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z agresją.
 9. Temat : „Co to jest asertywność? – 2 x 45 min.
  Cele: rozpoznawanie zachowań asertywnych, ćwiczenie umiejętności asertywnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
 10. Temat: „Wobec presji – jak radzimy sobie w sytuacji namowy do podejmowania zachowań ryzykownych? – 2 x 45 min.
  Cel: ćwiczenia asertywnej odmowy w sytuacji nacisku grupy
 11. Temat: „Jak zrozumieć konflikt – sztuka kompromisu” – 2 x 45 min.
  Cel – uczenie się konstruktywnych sposobów porozumiewania się i rozwiazywania konfliktów”
 12. Temat: „Jak nie przejmować się oceną innych? – ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości” – 2 x 45 min.
  Cel : kształtowanie adekwatnej samooceny.
 13. Temat: „Za dużo mnie w sieci”- 2 x 45 min.
  Cel: nauka rozpoznawania symptomów uzależnienia, refleksja nad własnym sposobem korzystania z komputera (gier, portali społecznościowych) i co można z robić w sytuacji nadużywania korzystania z dóbr techniki.
 14. Temat: „Internet bez przesady” – 2 x 45 min.
  Cel: poszerzenie wiedzy uczniów na temat agresji z wykorzystaniem komputera, telefonu (rodzajów zachowań przemocowych w sieci, konsekwencji przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemocy i sprawców tego typu działań, jak powinna zachować się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy, jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy, co zrobić, by zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą cyberprzemocy).
 15. Temat: „Po co ten alkohol” – 2 x 45 min.
  Cel: zwiększenie wiedzy na temat pośrednich i bezpośrednich skutków picia alkoholu,
  rozwinięcie umiejętności konstruktywnego zaspokajania potrzeb, refleksja na temat motywacji picia alkoholu.
 16. Temat: „Moje życie, mój wybór” – 1 x 45 min.
  Cel: Rozwijanie u uczniów umiejętności radzenia sobie z negatywnym wpływem społecznym (w tym profilaktyka uzależnienia od alkoholu i narkotyków).
 17. Temat: „Co to znaczy uzależnienie – jak sobie z nim radzić?” – 2 x 45 min.
  Cel: poznanie mechanizmów uzależnienia oraz sposobów radzenia sobie z problemem uzależnień
 18. Temat: „Jak się uczyć skutecznie”, 1x 45 min.
 19. Temat: „Jak się przygotować do egzaminu”, 1x 45 min.
 20. Temat: „Jak lepiej zapamiętywać – wybrane mnemotechniki”, 1x 45 min lub 2×45 min.
 21. Temat: „Wzrokowiec czy słuchowiec – mój styl uczenia się”, 1x 45 min.
 22. „Warsztaty rozwijające myślenie kreatywne” 1×45 min lub 2×45 min.
 23. Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych ukierunkowane na poznanie świata zawodów.
 24. Zajęcia dla uczniów klas VIII ukierunkowane na poznanie samego siebie, rozpoznanie własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych w ramach przygotowania do wyboru kierunku kształcenia i szkoły.

Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 1. „Zachowania ryzykowne a podejmowanie decyzji” (zajęcia dla uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych) – 2 x 45 minut
  Cel: rozwiniecie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji, uświadomienie mechanizmów podejmowania zachowań ryzykownych w tym korzystania z używek, dopalaczy i picia alkoholu.
 2. Temat „NIE dopalam się” – 2 x 45 min
  Cele: Przybliżenie uczestnikom zajęć teoretycznej wiedzy dotyczącej dopalaczy oraz skutków ich działania na organizm człowieka. Zapoznanie uczestników z przejściowymi i trwałymi skutkami zażywania dopalaczy. Nauka podejmowania samodzielnych decyzji w sprawie używek i odmawiania w sytuacjach nacisku.
 3. Temat „ Zaakceptuj siebie, czyli o problemach współczesnej młodzieży” – 2 x 45 min
  Cel: rozwijanie samoświadomości, zwiększenie u młodzieży poczucia własnej wartości, świadomości jak ważna w życiu nastolatka jest akceptacja samego siebie i własnego wyglądu, budowanie dojrzałych postaw społecznych.
 4. „ABC zdrowia psychicznego” (zajęcia dla uczniów klas I-III szkół ponadpodstawowych) – 2x 45 min.
  Cel: promowanie działań służących profilaktyce zdrowia psychicznego i rozwijaniu umiejętności dostrzegania i kontrolowania niepokojących symptomów
  w funkcjonowaniu psychicznym nastolatka.
 5. „Jak się uczyć skutecznie”, 1x 45 min.
 6. „Jak się przygotować do egzaminu”, 1x 45 min.
 7. „Jak lepiej zapamiętywać – wybrane mnemotechniki”, 1x 45 min.
 8. „Wzrokowiec czy słuchowiec – mój styl uczenia się”, 1x 45 min.
 9. „Warsztaty rozwijające myślenie kreatywne” 1×45 min lub 2×45 min.
 10. „Poznaj zawód psychologa” – zajęcia dla uczniów liceum, mające na celu poznanie specyfiki pracy i wymagań psychofizycznych zawodu, z próbą określenia własnych predyspozycji w tym kierunku kształcenia.
 11. Zajęcia dla uczniów liceum poświęcone poznaniu i ocenie samego siebie, rozpoznawaniu własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz możliwości wykorzystywania ich w różnych środowiskach pracy, jak też pogłębianiu wiedzy o rynku pracy.
 12. Zajęcia dla uczniów szkół zawodowych, które mają na celu przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy i świadomego kierowania swoją karierą.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Tematyka szkoleń

 1. Relacje rodzic-nauczyciel-uczeń.
 2. Bezpośrednia pomoc uczniowi – korzystanie z dokumentów wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne i ich interpretacja w świetle przepisów prawa oświatowego.
 3. Mutyzm wybiórczy czyli dzieci czasami milczą.
 4. „Słuchając zranionego ciała – samookaleczanie u dzieci i nastolatków”. Praca
  z dzieckiem samookaleczającym się (zasady nawiązywania kontaktu, dawanie rozumienia, wsparcia, nawiązywanie współpracy, metody pracy możliwe do wykorzystania na terenie szkoły), rozmowa z rodzicem dziecka samookaleczającego się.”
 5. Nadpobudliwość psychoruchowa w domu i w szkole – sposoby pracy z dzieckiem nadpobudliwym.
 6. Uczeń trudny – sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych.
 7. Zaburzenia zdrowia psychicznego i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów.
 8. Indywidualne nauczanie, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, a realizacja wybranych zajęć indywidualnie z uczniem objętym kształceniem specjalnym – potrzeby uczniów, zasady organizacji, współpraca szkoły i poradni.
 9. Wspieranie myślenia kreatywnego u uczniów.

PRELEKCJE DLA RODZICÓW / NAUCZYCIELI / WYCHOWAWCÓW

Tematyka prelekcji

 1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka – elementarne zasady mądrego wychowania.
 2. Rola rodziców w procesie wychowania.
 3. Jak być skutecznym rodzicem? – czyli o stawianiu granic w procesie wychowania.
 4. Pięć języków miłości w budowaniu udanych relacji z dzieckiem.
 5. „Mądra miłość” – stawianie granic w wychowaniu i nauka samodzielności u dzieci przedszkolnych.
 6. Rozwój emocjonalny dziecka przedszkolnego – wsparcie i pomoc rodziców w rozwoju sfery emocji małego dziecka.
 7. Rozwój ruchowy u dzieci w wieku przedszkolnym i jego wpływ na późniejszy rozwój motoryki małej – szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych.
 8. Jak rozwijać w dziecku przedszkolnym pasję do czytania.
 9. Rozwijanie zainteresowań dzieci w wieku przedszkolnym.
 10. Zachowania agresywne u dzieci – dlaczego występują i co z nimi zrobić?
 11. Dzieci nadpobudliwe w domu i w szkole – przyczyny nadpobudliwości i sposoby radzenia sobie z nią.
 12. Zdrowie psychiczne dzieci czyli jak pracować nad rozwojem zdrowia dziecka?
 13. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 14. Jak wzmacniać samoocenę dziecka?
 15. Deficyty rozwojowe i ich wpływ na proces edukacyjny w różnych grupach wiekowych.
 16. Specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja, dysortografia, dysgrafia.
 17. Dojrzałość szkolna – jak przygotować dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole?
 18. Jak wspierać motywację dzieci do nauki?
 19. Adaptacja ucznia w nowej szkole.
 20. Nauka – problem rodzica czy dziecka?
 21. Jak rozbudzić w dziecku zainteresowanie książką ( czytaniem)?
 22. Kiedy dziecko nie potrafi się uczyć. Co każdy rodzic wiedzieć powinien.
 23. Wsparcie uczniów przyjeżdzających z zagranicy.
 24. Jak wspierać dziecko w procesie wyboru szkoły i zawodu? – rola rodziny.
 25. Zawody przyszłości i zawody „wirusoodporne” – co może robić moje dziecko?
 26. Czym jest cyberprzemoc? Jak na nią reagować?
 27. Jak chronić dziecko przed nałogowymi zachowaniami?
 28. Zachowania ryzykowne podejmowane przez dzieci i młodzież – przyczyny i skutki.
 29. Moje dziecko w sieci – czyli jak zapobiegać uzależnieniu od Internetu przez dzieci
  i młodzież.
 30. Dziecko w świecie mediów – zagrożenia, sposoby reagowania na problem.
 31. „Od jedzenia do mówienia” – Jak wspierać bazowe funkcje przedmowne
  w domu i w przedszkolu.
 32. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, czyli psycholog, pedagog, logopeda i doradca zawodowy – kto i jak może pomóc mojemu dziecku?

Istnieje możliwość realizacji prelekcji zgodnie z indywidualnymi potrzebami szkoły. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Poradni.

UDZIAŁ W SPOTKANIACH ZESPOŁÓW WYCHOWAWCZYCH

Pomoc nauczycielom w rozwiazywaniu pojawiających się trudności wychowawczych, sytuacjach trudnych, pomoc w opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET).