Trudności dydaktyczne

Prowadzenie rozmów postdiagnostycznych, ukierunkowanych na określenie mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu intelektualnym i umiejętnościach dydaktycznych badanego dziecka, wyjaśnianie przyczyn napotykanych przez dziecko trudności w nauce oraz sposobów ich przezwyciężania

Udzielanie porad, konsultacji i wskazówek do pracy z dziećmi z ogólnymi trudnościami w nauce, ukierunkowanych na stymulowanie rozwoju na terenie domu (psycholog, pedagog, logopeda)

Spotkania konsultacyjne dla rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (efektywne metody przezwyciężania trudności w czytaniu i pisaniu, okresowe monitorowanie postępów ucznia, szczegółowe ćwiczenia, zadania, zalecenia, propozycje książek, ćwiczeń, programów komputerowych, dostępnych na rynku)

Monitorowanie postępów ucznia, szczegółowe ćwiczenia, zadania, zalecenia, propozycje książek, ćwiczeń, programów komputerowych, dostępnych na rynku.

Prelekcje

 • „Jak się uczyć skutecznie. Co każdy rodzic wiedzieć powinien”,
 • „Wpływ rodziny na kształtowanie motywacji dziecka do nauki”,
 • „Przyczyny niepowodzeń szkolnych”,
 • „Zaburzenia koncentracji uwagi –przyczyny i pomoc”,
 • „Postawy rodzicielskie w aspekcie kształtowania osobowości dziecka”,
 • „Rola rodziny w procesie wychowania i nauczania”,
 • Czynniki determinujące naukę szkolną ucznia”,
 • „Jak motywować dziecko do nauki”,
 • „Zaburzenia dysgraficzne u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”,
 • „Jak pomagać dziecku w nauce”,
 • Inne, w zależności od potrzeb,