Trudności dydaktyczne

Konsultacje instruktażowo-metodyczne dla nauczycieli zajmujących się pracą z dziećmi z trudnościami dydaktycznymi

Pomoc szkołom i placówkom w organizacji oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych – konsultowanie z zainteresowanymi nauczycielami form i metod pracy rewalidacyjno-wychowawczej

Szkolenia:

 • „Mnemotechniki jako wsparcie w pracy nauczyciela” –warsztaty,
 • „Kreatywny uczeń – kreatywny nauczyciel. Praktyczne ćwiczenia rozwijające kreatywność” – warsztaty,
 • „Praca z uczniem z autyzmem, Zespołem Aspergera”,
 • „Praca z uczniem z niedosłuchem”,
 • „Dyskalkulia – wczesne symptomy specyficznych trudności w nauce matematyki oraz pomoc dziecku ”,
 • „Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)”,
 • „Zakłócenia procesów integracji sensorycznej i ich wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka”,
 • „Zaburzenia dysgraficzne u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym”,
 • „Kreatywny rysunek jako metoda stymulowania rozwoju poznawczego –
  i społeczno-emocjonalnego”- warsztaty.