Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i dojrzałość szkolna

„Dobry start w szkole” – zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowujące do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia rozwojowo – terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym i ich rodziców, oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego Sherborne.

Metoda Ruchu Rozwijającego wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne rozszerzania świadomości samego  siebie i pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Wczesne wspomaganie rozwoju

  • Diagnoza możliwości funkcjonalnych dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
  • Diagnoza procesów integracji sensorycznej
  • Opiniowanie w sprawach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • Organizacja i prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Badania diagnostyczne dojrzałości szkolnej

  • Ocena gotowości szkolnej
  • Odraczanie obowiązku szkolnego
  • Diagnoza pod kątem wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

Diagnoza deficytów rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej:

  • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna dziecka (ocena ogólnego rozwoju intelektualnego, mowy oraz posiadanych zdolności i umiejętności)
  • Diagnoza procesów integracji sensorycznej
  • Ustalenie optymalnych form pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Terapia psychologiczna

Zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, ujawniających dysfunkcje w rozwoju psychomotorycznym, celem stymulowania ogólnego rozwoju intelektualnego, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz dostarczenia dziecku doznań pozytywnych emocjonalnie związanych z jego własną pracą i funkcjonowaniem w grupie.

Terapia pedagogiczna

Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i młodszym  wieku szkolnym, ze stwierdzonymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, opóźnieniami i deficytami rozwojowymi, mające na celu stymulowanie globalnego rozwoju poznawczego, wyrównywanie niedoborów i opóźnień oraz poprawę psychospołecznego funkcjonowania dziecka