Trudności dydaktyczne

Badania diagnostyczne uczniów z trudnościami dydaktycznymi

 • Określenie mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu intelektualnym dzieci
 • Diagnoza przyczyn specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja,  dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Diagnoza metodą integracji sensorycznej
 • Kwalifikowanie uczniów do rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Kwalifikowanie uczniów do szkolnictwa specjalnego (opiniowanie i orzecznictwo)
 • Kwalifikowanie uczniów do oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych

Zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne dla uczniów z trudnościami  w czytaniu i pisaniu oraz  stymulujące rozwój ogólnointelektualny.

 • Indywidualna terapia pedagogiczna (trudności w czytaniu, pisaniu, ogólne problemy w nauce)
 • Terapia metodą integracji sensorycznej
 • Terapia ręki – usprawnianie funkcji grafomotorycznych
 • Alternatywne metody zapamiętywania (tzw. mnemotechniki)
 • Terapia zespołowa dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji

Indywidualne zajęcia terapeutyczne rozwijające  zdolności uczenia się – zajęcia indywidualne (dla dziecka i jego rodzica, który chce efektywnie i mądrze pomagać dziecku w nauce na terenie domu). Zajęcia mają charakter warsztatowy.