Psychoprofilaktyka i terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna

  • dla dzieci i młodzieży, które przeżywają trudności w domu, szkole, grupie rówieśniczej
  • dla ofiar przemocy seksualnej i ich rodzin

Terapia EEG Biofeedback

Treningi EEG-Biofeedback przeznaczone są głównie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przejawiających wymienione poniżej zaburzenia i trudności:

  • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia)
  • zaburzenia koncentracji uwagi
  • zaburzenia mowy
  • nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD
  • trudności emocjonalne, wewnętrzne napięcie, trema, niska samoocena