Logopedia

Diagnoza logopedyczna

 • Diagnoza dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju (we współpracy z innymi specjalistami: psychologiem, pedagogiem, neurologiem, pediatrą, audiologiem) oraz ustalanie najbardziej optymalnych form i metod pracy.
 • Sondaże logopedyczne w przedszkolach i szkołach.
 • Diagnoza dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami artykulacyjnymi.
 • Diagnoza dzieci po urazach i zabiegach chirurgicznych (afazja wrodzona i nabyta, rozszczepy wargi i/lub podniebienia, dyzartria).
 • Diagnoza dzieci z poważnymi dysfunkcjami rozwojowymi typu: niedosłuch, niedowidzenie, autyzm, dziecięce porażenie mózgowe, opóźnienie rozwoju mowy na tle obniżonych możliwości intelektualnych.
 • Przesiewowe badania słuchu.
 • Diagnoza Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego za pomocą platformy APD-Medical.
 • Diagnoza i poradnictwo logopedyczne w ramach obchodów Europejskiego Dnia Logopedy.

Terapia logopedyczna

 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dzieci z opóźnionym rozwojem mowy o różnej etiologii – stymulacja funkcji leżących u podstaw mowy u dzieci w wieku od 0 do 3 lat wykazujących opóźnienia w rozwoju z tzw. grup ryzyka okołoporodowego prowadzona w formie terapii indywidualnej na terenie poradni w ramach tzw. wczesnej interwencji logopedycznej.
 • Terapia indywidualna zdiagnozowanych zaburzeń mowy.
 • Indywidualna terapia psychostymulacyjna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (stymulacja rozwoju mowy i myślenia dziecka poprzez usprawnianie procesów uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, rozwój sfery funkcjonowania społecznego, wspomaganie rodziny dziecka w zakresie radzenia sobie z sytuacją choroby/dysfunkcji dziecka, lepszego zrozumienia potrzeb i możliwości własnego dziecka oraz programowania pracy z dzieckiem w domu) .
 • Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia w komunikacji językowej realizowane w formie indywidualnej i grupowej w przedszkolach
 • Prowadzenie zajęć logopedycznych o charakterze korekcyjnym dla dzieci w wieku szkolnym, u których trudności w czytaniu i pisaniu są konsekwencją wady wymowy
 • Organizacja i prowadzenie wspólnie z psychologiem grupowych zajęć dla dzieci jąkających i ich rodziców w celu osiągnięcia jak najlepszych warunków do poprawy werbalnego funkcjonowania tej grupy dzieci w środowisku domowym i szkolnym.
 • Terapia indywidualna dzieci z wadą słuchu (wspomaganie rozwoju mowy, udzielanie rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu) .
 • Terapia Zaburzeń Centralnego Przetwarzania Słuchowego metodą Neuroflow®.
 • Terapia w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju poznawczego dzieci 3 – 6 letnich ze specyficznymi zaburzeniami rozwojowymi prowadzona w formie zajęć grupowych odbywających się raz w tygodniu