Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Spotkania informacyjno-edukacyjne z uczniami klas VIII szkoły podstawowej i gimnazjum na temat:

Czynniki warunkujące trafny wybór zawodu – (najważniejsze kryteria trafnego wyboru zawodu, kierunku kształcenia; znaczenie posiadanych zainteresowań, umiejętności, stanu zdrowia, cech osobowości, samooceny, wiedzy o zawodach, ścieżkach kształcenia i rynku pracy w dokonywaniu trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych; sposoby poznania własnych predyspozycji zawodowych, źródła informacji o zawodach i szkołach),

Poznaję świat zawodów – (pojęcia tj. zawód, praca, stanowisko pracy, określenie preferencji zawodowych ucznia poprzez zastosowanie ankiet lub kwestionariuszy; podziały i klasyfikacje zawodów  i specjalności, charakterystyka zawodu na konkretnych przykładach np. wskazanych przez wychowawcę klasy, zachodzące zmiany – zawody ginące oraz nowe zawody na rynku pracy),

Poznaję drogi do zdobycia zawodu – (system kształcenia ponadgimnazjalnego, oferty edukacyjno-zawodowe szkół ponadgimnazjalnych w powiecie biłgorajskim i wybranych placówek w województwie),

Poznaję rynek pracy – (specyfika rynku pracy w Polsce, zmiany zachodzące na rynku pracy, zawody przyszłości, sposoby poznawania rynku pracy, lokalny rynek pracy – zawody nadwyżkowe i deficytowe; umiejętności kluczowe na wielu stanowiskach pracy, metody poszukiwania pracy),

Zajęcia warsztatowe w klasach VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum mające na celu wyzwalanie u uczniów własnej aktywności w kierunku samopoznania i samooceny, przygotowania się do wyboru szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej i zawodu,

Zajęcia z młodzieżą ostatnich klas liceum przygotowujące uczniów do wyboru kierunku studiów, poświęcone poznaniu i ocenie samego siebie, rozpoznawaniu własnych umiejętności, zdolności, zainteresowań i możliwości wykorzystywania ich w różnych środowiskach pracy oraz pogłębianiu wiedzy o rynku pracy,

„Jak odnaleźć się na rynku pracy?” – zajęcia przygotowujące uczniów szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy i świadomego kierowania swoją karierą, obejmujące trzy bloki:

  • Zmieniający się rynek pracy – pozwala zapoznać uczniów  z budową i zasadami funkcjonowania współczesnego rynku pracy oraz sposobami poszukiwania pracy
  • Obraz samego siebie i preferencje zawodowe – obejmuje zajęcia poświęcone poznaniu i ocenie samego siebie
  • Autoprezentacja na rynku pracy – zawiera zajęcia, które skierowane są  na kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się, prawidłowego sporządzenia dokumentów aplikacyjnych oraz na przygotowanie uczniów do prowadzenia rozmów z pracodawcami

*Istnieje możliwość realizowania tylko wybranych obszarów tematycznych programu