KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie kierunkowe oraz specjalistyczne przygotowanie z zakresu form i metod niezbędnych do profesjonalnego świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zatrudnionych jest 18 pracowników pedagogicznych: (6 pedagogów, 8 psychologów i 4 logopedów).

 

Szczepan Łubiarz – Dyrektor Poradni
pedagog, doradca zawodowy
Zajmuje się doradztwem edukacyjno-zawodowym, prowadzi zajęcia grupowe z młodzieżą przygotowujące do wyboru kierunku dalszego kształcenia i świadomego planowania kariery zawodowej, prowadzi indywidualne badania predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, udziela informacji edukacyjnej i zawodowej. Zajmuje się diagnozą specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu, kwalifikowaniem uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia specjalnego.

Alicja Bielak – pedagog
Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami dydaktycznymi i w zakresie dojrzałości szkolnej, prowadzi pracę reedukacyjną z dziećmi ze złożonymi deficytami rozwojowymi oraz z dziećmi dyslektycznymi.

Bożena Jolanta Gircza – pedagog
Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oceną dojrzałości szkolnej. Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi o rozległych i złożonych dysfunkcjach rozwojowych, zajęcia zespołowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Barbara Mateja – pedagog
Zajmuje się diagnozą dzieci z trudnościami w nauce, kwalifikowaniem dzieci do kształcenia specjalnego oraz oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych, terapią pedagogiczną z wykorzystaniem różnorodnych metod (kinezjologia edukacyjna, metoda Dobrego Startu i inne). Prowadzi zespołowe zajęcia stymulacyjne dla dzieci z wadą słuchu, terapię metodą EEG-Biofeedback, zajęcia z dziećmi z dysleksją.

Alicja Kołodziej – pedagog
Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami dydaktycznymi w nauce, prowadzi zajęcia dydaktyczno-terapeutycznych dla dzieci ze złożonymi i rozległymi deficytami rozwojowymi. Zajmuje się pracą z uczniem zdolnym, propaguje nowoczesne techniki uczenia się i zapamiętywania, kwalifikuje uczniów zdolnych do indywidualnego toku lub programu nauki, prowadzi zajęcia stymulujące aktywność twórczą dzieci.

Marta Miazga – pedagog
Zajmuje się diagnozą uczniów z trudnościami dydaktycznymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się, terapią pedagogiczną, psychoprofilaktyką. Udziela pomocy szkołom i placówkom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z młodzieżą, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców.

 

Monika Blicharz – psycholog
Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, oceną dojrzałości szkolnej, prowadzi zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęcia psychostymulacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Edyta Ludwig-Wrońska – psycholog, terapeuta rodzinny
Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi, sprawiającymi trudności wychowawcze, prowadzi psychologiczne interwencje kryzysowe w trudnych sytuacjach życiowych, terapie indywidualne, rodzinne i grupowe, realizuje zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz zajęcia z zespołami klasowymi na terenie szkół i placówek.

Małgorzata Główczyńska – psycholog, terapeuta rodzinny
Zajmuje się diagnozą psychologiczną uczniów z trudnościami dydaktyczno – emocjonalnymi i nadpobudliwością psychoruchową, prowadzi terapię psychologiczną indywidualną i terapię psychologiczną rodzin, prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi z zaburzeniami zachowania (ART.), udziela pomocy szkołom w rozwiązywaniu trudności pojawiających się w zespołach klasowych.

Monika Szczerba – psycholog
Zajmuje się diagnozą i poradnictwem  w zakresie trudności w nauce ( w tym dyskalkulii i dysleksji) oraz współwystępującymi z nimi  zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością psychoruchową (w tym ADHD), trudności wychowawczych i problemów emocjonalnych; ponadto  w ramach warsztatów z klasami oraz zajęć indywidualnych uczy nowoczesnych technik zapamiętywania, tzw.mnemotechnik;  kwalifikuje uczniów zdolnych do indywidualnego programu lub toku nauki.

Magdalena Szwed – psycholog
Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, kwalifikowaniem uczniów niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia specjalnego, prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi z ADHD oraz z dziećmi z ADD, prowadzi terapię metodą EEG-Biofeedback, zajmuje się indywidualnym i grupowym doradztwem edukacyjno-zawodowym prowadząc badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych, zajęcia z młodzieżą przygotowujące do wyboru zawodu i szkoły oraz spotkania z rodzicami.

Aneta Żółw – psycholog
Zajmuje się diagnozą dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oceną dojrzałości szkolnej, kwalifikowaniem dzieci i uczniów do kształcenia specjalnego oraz oddziaływań rewalidacyjno-wychowawczych. Prowadzi zajęcia zespołowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapię indywidualną dla dzieci z różnorodnymi nieprawidłowościami rozwojowymi.

Kornelia Rudy – psycholog
Zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz oceną dojrzałości szkolnej. Prowadzi terapię indywidualną, ogólnorozwojową dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Marta Dołomisiewicz-Misiura – psycholog

 

Alina Swacha – logopeda
Zajmuje się diagnozą logopedyczna, terapią wad wymowy oraz terapią dzieci z ryzyka dysleksji, u których wady wymowy współwystępują z zaburzeniami o charakterze dyslektycznym, udziela pomocy instruktażowo-metodycznej dla nauczycieli do pracy z dziećmi dyslektycznymi. Prowadzi terapię metodą EEG – Biofeedback, sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych, opiekuje się zespołami logopedycznymi w terenie.

Marzenna Jastrzębska – neurologopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z różnorodnymi opóźnieniami rozwojowymi, zaburzeniami w rozwoju mowy, schorzeniami i zespołami genetycznymi, prowadzi wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci od 0 do 3 roku życia, przeprowadza sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych oraz systematyczne zajęcia logopedyczne w przedszkolach ćwiczeniowych, sprawuje opiekę instruktażowo – konsultacyjną nad zespołami logopedycznymi funkcjonującymi w szkołach i przedszkolach w terenie.

Izabela Oleszczak – surdologopeda
Zajmuje się diagnozą logopedyczną i terapią wad wymowy, terapią dzieci z wadą słuchu, prowadzi zajęcia stymulacyjne dla dzieci z wadą słuchu, sondaże logopedyczne wśród dzieci przedszkolnych, zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Sylwia Dudek – neurologopeda
Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci z wadami wymowy, z opóźnieniami w rozwoju mowy, sprzężonymi zaburzeniami (w tym u dzieci i młodzieży z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, rozszczepami wargi i/lub podniebienia, autyzmem),  zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji układu nerwowego.  Prowadzi sondaże logopedyczne w przedszkolach i szkołach oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.